ชื่อ คุณเจตณรงค์ วรรณสมพร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
จนท. วิเคราะห์ระบบคอมพ์ฯ
หน่วยงาน บจก. โสสุโก้ เซรามิค
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงงานอุตสาหกรรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
แน่นมาก ถามอะไร อ. สามารถให้คำปรึกษาได้ทุกปัญหา   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ไม่เครียด สนุกสนาน อ.สนใจทุกคำถาม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถไปใช้ในองค์กรได้ เพราะต้องไปทำ Server ของบริษัทฯ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ให้คำปรึกษาดีมาก ทุกปัญหาที่มาปรึกษา อ.ให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก รถไม่ติด เพราะอยู่ชานเมือง