ชื่อ คุณราชทิวา ฉุยฉาย
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
System Administrator
หน่วยงาน Thai Takeda lace Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ได้ถ่ายทอดเทคนิค แนวคิด ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อ.สอนแบบเป็นกันเอง ทำให้ไม่เครียด และเมื่อเกิดปัญหาในการเรียนก็มีการรอ
เพื่อให้ทุกคนได้เรียนทันกัน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะทำได้ เพราะมีโครงการติดตั้ง Server ไว้ใช้ในองค์กร   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ.ได้ให้เมล์ไว้ เผื่อเวลามีปัญหา สามารถเมล์มาคัยกับอ.ได้โดยตรง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางลำบากนิดหน่อย เพราะต้องเดินทางด้วยรถสาธารณะ ทำให้มาสายตลอด