ชื่อ คุณเอกภูมิ ทิฐิศานศิริ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Information Analyst
หน่วยงาน EDS Electronic Data System Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีประสบการณ์ และมีความรู้มาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ถ่ายทอดความรู้ได้ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ อ. สอนดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังต้องติดตามต่อไป และคาดหวังว่าจะได้รับคำแนะนำเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับ Linux   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลจัง แต่ก็คุ้มค่ากับการมาอบรมหลักสูตร Linux นี้   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้รักษาคุณภาพการสอนอย่างนี้ตลอดไป