ชื่อ ว่าที่ร.ต. เอกภูมิ ติมาลา
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Operation
หน่วยงาน EDS Electronic Data System Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการสอน ให้ผู้เข้าอบรมมีความสนใจในเนื้อหา   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นการสอนแบบพี่น้อง สบายๆ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่า สามารถถามได้เต็มที่   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
บางส่วนนำไปใช้กับงานได้ทันที เพราะมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกัน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ใกล้บ้าน เพราะอยู่ ก.ม.5