ชื่อ คุณประดิษฐ์พล จันทร์กลิ่นหอม
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Programmer
หน่วยงาน บจก. แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย)
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
โทรสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง Linux เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการสอนเป็นกันเอง ไม่อธิบายเร็วเกินไป   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเนื้อหาที่อบรมเกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบาย เนื่องจาก บริษัทฯ มีรถรับ-ส่ง