ชื่อ คุณจิต ไชยศักดิ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
ที่ปรึกษา Admin วิทยาลัยพบาบาล จ.ราชบุรี
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์ให้ความรู้ ให้การเเอาใจใส่กับผู้อบรมอย่างดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ สามารถพูดจาภาษาลีนุกซ์ กับ admin ลีนุกซ์ได้รู้เรื่อง ไม่ถูกหลอก
อีกทั้งปฏิบัติงานเป็น admin Linux ได้ด้วย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เรื่องนี้ยังไม่ทราบ เพราะยังไม่ถึงเวลานั้น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี เพราะใช้บริการ Taxi   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่มี ดูดูแล้วก็น่าจะ OK แล้วนะ ก็ขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน Good Luck