ชื่อ คุณปวเรศ ไชยกรณ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
IT and Business Support Manager
Luvata Hitachi Cable (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ สำหรับการสอนดีมาก ตอบปัญหาได้ชัดเจน เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเองดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่านำไปใช้งานได้ เพราะเข้าใจ Linux มากขึ้นกว่าเดิมมาก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีช่องทางในการช่วยแก้ไขปัญหาได้ดี โดยเข้าไปดูที่ web IT Destination.com   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มาง่าย สะดวก