ชื่อ คุณศราวุธ หอมนวล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Engineer/Web Server
บจก. โอจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Adv. Linux Mail Server
Adv. Linux Centralized Authentication

  1. ประเภทธุรกิจ
ซื้อมา-ขายไป อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายๆ ผมศึกษา Linux
จากการอ่านหนังสือมา 2 ปี ยังไม่เข้าใจเลย แต่พอมาเรียน Get เลยครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เป็นกันเองดี วิธีการสอนก็ดีมาก เริ่มจากทฤษฎีแล้วลงมือปฏิบัติ
ช่วยให้ผู้เรียนเห็นภาพเข้าใจมากขึ้น เรียนแล้วไม่เครียด
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนครับ แต่ต้องไปฝึกฝนหากความรู้เพิ่มเติมอีกมาก
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพราะอยู่ใกล้บ้าน   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ห้องเรียนครับอาจารย์ ข้างหลังเย็น ข้างหน้าร้อน สงสารอาจารย์ ครับ
แนะนำให้ทุบคานข้างบนออก