ชื่อ คุณศราวุธ บานเย็น
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Engineer/Web Server
บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
สื่อสารโทรคมนาคม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถทำให้ผู้มาเรียนยอมรับในความสามารถ พร้อมตั้งใจเรียน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเป็นกันเอง สามารถสอบถามและพร้อมที่จะช่วยเหลือ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป็นจุดประสงค์ที่จะนำความรู้ไปใช้งาน
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร หวังว่า อาจารย์พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือ เมื่อต้องการความช่วยเหลือ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สามารถเดินทางได้สะดวก มีรถเมล์หลายสาย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ควรจะรับผู้เข้าอบรมเป็นผู้หญิงเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการเรียน