ชื่อ คุณณัฐชัย จูสิงห์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ นักคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
รัฐวิสาหกิจ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ สามารถแก้ไขปัญหา หรือตอบคำถามได้อย่างเข้าใจ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมากครับ บรรยากาศการเรียนดีมาก ทำให้น่าสนใจในการเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลครับ ถ้ามีรถก็สะดวก ถ้าไม่มีต้องนั่งรถหลายต่อ