ชื่อ คุณแสวง วงศ์ละคร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ พนักงาน IT
บจก.ธนสาร เซ็นทรัลสตีล
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ผู้แทนจำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกชนิด   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สนุกกับการสอนของอาจารย์   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องฝึกปฏิบัติอีกรอบ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ได้ความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น จากที่ไม่รู้ก็พอเข้าใจระบบ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก สบายมาก รถประจำทางมีหลายสาย