ชื่อ คุณธีรวัฒน์ โรจน์วัชราภิบาล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Computer Operator
EDS Electronic Data System (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming


  1. ประเภทธุรกิจ
คอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีมาก สามารถสอนและแนะนำปัญหาของ Linux ได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง น่าเรียน มีการดูแลเอาใจใส่เวลามีปัญหาก็คอยดูแลเอาใจใส่   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตอนนี้คงจะยังไม่ได้ใช้ อนาคตถึงได้ใช้คงจะปฏิบัติได้พอสมควร
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีช่องทางการติดต่อคือ webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดี