ชื่อ คุณธีรศักดิ์ เพิ่มพูน
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Administrator
Gosoft (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Centralized Authentication System
Advanced Linux Firewall Workshop
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
Software House   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รู้เยอะ รู้จริง ตอบปัญหาได้ตามที่ต้องการ ทำให้ผมมีความรู้เพิ่มมากขึ้น เลยครับ
ที่เกี่ยวกับ Linux และ Network
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์เอาใจใส่ต่อคำถามของนักเรียน ตอบปัญหาได้ตามเป้าหมาย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ปฏิบัติได้จริง เพราะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ สามารถ Post คำถามที่สงสัย ใน webboard ของอาจารย์   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีมาก   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
การสอนดีมาก อาหารอร่อยครับ ขอบคุณ IT Destination