ชื่อ คุณจารุเกียรติ์ จินดากาญจน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Engineer
T.N. Information Systems
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Firewall Workshop
Advanced Linux Network Security
Advanced Linux Centralized Authentication
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก มี step ในากรสอน และการปฏิบัติที่ดี ทำให้เข้าใจง่ายจากที่เมื่อก่อน
ไม่ค่อยสนใจในขั้นตอนมากาเท่าไร ก็ทำให้ความสำคัญมากขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง เอาใจใส่ดูแลทั่วถึง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะในหลักสูตรได้ปูพื้นฐานวิธีคิด วิธีปฏิบัติไว้อย่างเป็น step เรียบร้อยแล้ว
ที่เหลือในส่วนที่นอกเหนือกแค่ค้นหาเองบ้าง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ทราบครับ ต้องดูกันต่อไป ^^"   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ค่อนข้างสะดวก เพราะบ้านผมอยู่แถวเกษตรพอดี