ชื่อ คุณสุพจน์ เหรียญสุโขพร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ

MBC Computer
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
บริษัทคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ยอดเยี่ยม แนะนำถ่ายทอดได้ง่าย ตรงประเด็น เข้าใจง่าย ครบถ้วน
การสอนทำได้สนุก ไม่น่าเบื่อ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีมาก ไม่เครียด และไม่ strict เรื่องเวลาของแต่ละหัวข้อ
ทำให้ติดตามการสอนและทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนได้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถทำตามวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายได้เป็นอย่างดี คาดว่าจะสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติม
และนำไปใช้งานของหน่วยงานในขั้นที่ Advanced ขั้นกว่านี้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คาดว่ามีการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมี Web Site และมี
Webboard ที่สามารถติดต่อและ Post กระทู้ปัญหาได้
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกหาที่อยู่ของสถานที่ฝึกอบรมง่าย   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ถ้าหากมี course ใหม่ๆ หรือมีหลักสูตรต่อเนื่องที่น่าสนใจ
ถ้ามีส่งให้สมาชิกทราบจะเป็นประโยชน์มาก