ชื่อ คุณพรชัย กัลยานมิตร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
System Admin
สถาบันพระปกเกล้า
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ในระดับลึกมาก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง สนุกสนาน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะอยากใช้ Linux ในการทำงาน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ก็หวังว่าเมื่อจบหลักสูตรไปมีปัญหา คงจะกลับมาถาม อ. อีกเมื่อเกิดปัญหา   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีเพราะใกล้บ้าน แต่ที่จอดรถน้อยไป