ชื่อ คุณฉัตรชัย จันทร์เขียว
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
PC Support
บจก.มิตรแท้ประกันภัย
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security


  1. ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถให้ข้อคิดและแนะนำวิชาการใช้งานได้ดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ไม่เครียดมาก มีการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คงต้องหมั่นฝึกฝนก่อนนำไปปฏิบัติงานจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการชี้แนะตอบปัญหาที่ดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดี