ชื่อ คุณบุญมี นาราธรรมนนท์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
System Support & Network
บจก.มิตรแท้ประกันภัย
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Firewall Workshop


  1. ประเภทธุรกิจ
ประกันภัย   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.มีหลัการสอนดีครับ เข้าใจง่าย
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ อาจารย์เป็นกันเองดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอนครับ เนื่องจากผมไม่เคยมีความรู้ด้าน Linux มาก่อน
แต่มาที่นี่ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเลยครับ แต่ต้องหมั่นทบทวนครับ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มีการชี้แนะดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไม่สะดวกครับ เพราะบ้านอยู่ฝั่งธนครับ