ชื่อ คุณสุรสิทธิ์ อัศวศรีพงศ์ธร
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ IT
บจก.ย่งกี่
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Firewall Workshop
Advanced Linux Network Security
Advanced Linux Mail Server
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
อะไหล่รถ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมากครับ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ อ.เข้าถึงทุกคน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่ครับ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร มี webboard เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกครับ ง่ายดี