ชื่อ คุณธีระพงษ์ ศรีเสวธ์ภักดี
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
ผู้จัดการฝ่ายอิเล็กทรอนิกส์ Technicolor (Thailand) Co.,Ltd. อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เทคนิดในการสอนดีมาก เพราะจากผู้ไม่มีความรู้ทำให้มองภาพออกในวิชานั้นๆ
ผู้สอนแม่นยำในเนื้อหาที่สอนดี
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี มุ่งมั่นในการสอนดี มีการชลอและเร็วความเร็วเป็นบางครั้ง และติดตลก
ไม่เครียด เอาใจใส่ต่อผู้อบรมดี มีการแนะนำเพิ่มเติม
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สิ่งที่ได้เรียนไปสามารถนำกลั่บไปใช้กับงานที่ทำอยู่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะว่าการอ่านตำรา
อย่างเดียวไม่ทำให้เข้าใจในเนื้อหา อย่างท่องแท้ เหมือนที่ผมเคยปฏิบัติมาก่อน สามารถนำความรู้
ที่ได้ไปใช้กับระบบที่บริษัทได้เลย
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผู้สอนเอาใจใส่ดี มีการแนะนำเพิ่มเติม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขึ้นอยู่กับผู้ที่มาอบรม เป็นเส้นทางสะดวก ถ้าเดินทางเสาร์-อาทิตย์
แต่สำหรับตัวผม คิดว่าไกลจากปากเกร็ด และตอนเย็นรถติด