ชื่อ คุณพลวุฒิ ชื่นศรีวิโรจน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Programmer บจก. เอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
เครื่องมือแพทย์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้เกี่ยวกั่บ Linux อย่างกว้างขวาง รู้ลึก รู้จริง และถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สบายๆ ไม่ซีเรียส อ. ให้ความสนใจแก่นักเรียนเมื่อติดปัญหาทุกครั้ง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เนื่องจากพื้นฐานคำสั่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับ Linux mี่ใช้ในบริษัทได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ได้แก้ปัญหา เพราะเพิ่งจบคอร์ส   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกล เนื่องจากบ้านผมอยู่สำโรง