ชื่อ คุณสมณ ทรงถาวรทวี่
นักศึกษา ม.ราชภัฎพระนคร อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี บางครั้งสอนเร็ว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการถาม-ตอบ อย่างเป็นกันเองดีครับ บางครั้งสอนเร็วไปหน่อย แต่ก็ทวนได้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ทำได้ แต่ต้องกลับไปทดสอบหลายครั้ง แต่ความเข้าใจของผมยังน้อย เลยมองภาพไม่ออกมากนัก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. มีความสนใจในลูกศิษย์ดี เรื่องแก้ไขปัญหา และยังช่วยอธิบายจนเข้าใจ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มี เพราะบ้านผมอยู่ใกล้