ชื่อ คุณพรเทพ สุทธิชัย
บจก. ธีรชัยสตีล คอร์ปอเรชั่น
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
ค้าเหล็ก   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มความรู้ลึกซึ้งตัวแก่นของระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้และรู้ปัญหาของผู้เรียน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีการ Break เป็นช่วงทำให้ไม่เครียด และเคลียกันในการจำที่ดี มีความเข้าใจปัญหาของผู้เรียนรายบุคคล   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อาจต้องรู้ SQL เพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ได้ใช้ web   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างไกล ที่จอดรถน้อย