ชื่อ คุณพรชัย เลิศปรีดาผดุง
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
System Admin
TOT PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก ครอบคลุมหลากหลาย ทั้ง OS, Network, App,..............   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี ดูเป็นกันเอง ไม่เครียด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะปัจจุบัน ต้องดูแลระบบที่เป็น Linux เป็นหลัก   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่ได้ทดลองใช้บริการ จึงยังไม่มีความคิดเห็น   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีพอสมควร แต่ยังมีปัญหาเรื่องของการสร้างสะพานข้ามแยกอยู่บ้าง