ชื่อ คุณวัฒนภูมิ งามเลิศ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
นักคอมพิวเตอร์ 6
TOT PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ. มีความรู้และประสบการณ์การทำงาน ในด้านการสอนเป็นวิทยากร ทำให้ถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ให้ความรู้และตอบคำถามให้กับผู้เรียนได้ดี ตรงกับวัตถุประสงค์ของการอบรม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้กับงานที่ทำอยู่ได้ดี มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ทางสถาบัน มีเว็บบอร์ด และอาจารย์ให้อีเมล์แดเดรสในการติดต่อได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกดีครับ