ชื่อ คุณสุธี อินผวน
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
จนท. ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7
องค์การเภสัช
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ระดับผู้เชี่ยวชาญ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
การถ่ายทอดความรู้เป็นลำดับ เป็นขั้นตอน สามารถที่จะนำขั้นตอนนั้นไปใช้งานได้เลย   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าได้นะ แต่อาจจะปฏิบัติไม่ได้ทุกข้อ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ข้อนี้ ไม่มีความคิดเห็น เพราะยังไม่เคยใช้บริการ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เพราะมีรถจากที่ทำงานมาส่ง