ชื่อ คุณอานุภาพ พรรณกุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
Engineer
Bombadier Transportation (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
Transport   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ถ้าคะแนนความรู้/ความสามารถเต็มร้อย ให้อาจารย์ 99.99 คะแนน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนค่อนข้างดีมาก พี่ๆ ที่มาเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้ว ไม่ค่อยเป็นอุปสรรค
ในเรื่องเวลา อ.สามารถนำเรื่องที่เข้าใจยาก มาเปรียบเทียบกับสิ่งรอบข้าง ทำให้เข้าใจชัดเจน
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้งานให้ได้ตามวัตถุประสงค์แน่นอน เนื่องจากก่อนเริ่ม
เรียนผู้เรียนไม่มีความเข้าใจในระบบ Linux เลย การเรียนใน class นี้ทำให้มีมุมมอง
และความรู้สึกที่ดี ต่อการใช้งาน Linux OS
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร คิดว่าน่าจะช่วยเหลือได้มาก เพราะมี www.itdestination.com เป็นศูนย์กลางแหล่งความรู้
และข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลคำถาม/คำตอบ ของผู้ที่เคยจบหลักสูตร
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวก มีรถผ่านหลายสาย