ชื่อ คุณตฤน ขันโคกกรวด
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
จนท. ศูนย์ข้อมูล
ว.เทคนิคนครราชสีมา
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
สถาบันการศึกษาของรัฐ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้ลึกซึ้ง สังเกตุจากการตอบคำถาม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์สนใจดูแลนักเรียนทุกคน คอยถามความรู้ ความเข้าใจ หรือปัญหา ในขณะทำการปฏิบัติเสมอ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี อย่างน้อยน่าจะทำให้ระบบมีเสถียรภาพ
และประสิทธิภาพดีขึ้น
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ยังไม่สามารถตอบได้ตอนนี้ เพราะยังเรียนไม่จบ แต่จะมาตอบหลังจากจบหลักสูตรต่อไป   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไม่มีปัญหาในการเดินทาง