ชื่อ คุณสุชาติ สันติทวีชัย
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ
IT Information Supervisor สมาคมส่งเสริมไทย-ญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สมาคม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ละเอียด คอยให้ความรู้เพิ่มเติมทั้งเป็นประโยชน์กับผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
มีความเอาใจใส่ มีความเต็มใจที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะปัจจุบันใช้งาน Linux อยู่ด้วย ซึ่งตรงกับเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก เนื่องจากใกล้บ้าน