ชื่อ คุณอภิวัฒน์ คัมภีร์ศาสตร์
TOT PCL.
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
รอบรู้เป็นอย่างดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี สำหรับผู้ไม่เคยใช้งาน Linux อาจจะรู้สึกว่า
สอนเร็วไปนิดหน่อย ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจมากกว่าคนอื่นๆ
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถจะนำไปใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ต้องอาศัยความคุ้นเคยใช้งานบ่อยๆ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่บน Linux คงจะใช้งานเป็นประจำ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ต้องคอยดูกันต่อไปหลังจากที่จบหลักสูตร   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ขับรถมาเอง ต้องออกจากที่พัก เช้าหน่อย ระหว่างทางรถติดมาก