ชื่อ นาวาตรี ดำรง วงศ์สวัสดิ์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ นักวิเคราะห์ระบบ
กองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะต้องนำไปประยุกต์ใช้งาน แต่ต้องศึกษาเพิ่มเติม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยให้ความรู้เรื่องที่เรียนมากขึ้นกว่าศึกษาเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ระยะทางค่อนข้างไกลไปนิด แต่มีรถโดยสารผ่านตลอด