ชื่อ นาวาตรี จตุพร ศรีกลชาญ
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ Network Admin
กองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ดีมาก สามารถให้ความรู้ คำแนะนำในปัญหาต่างๆ ได้ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ไม่เครียด เรียนสบาย ได้รับความรู้ตรงกับประเด็นที่อยากจะรู้   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะได้แนวคิดต่างๆ จากการเรียนมากพอสมควร ในการที่จะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสบาย ไม่ไกลเกินไป สามารถมาได้หลายทาง (รถเมล์, รถตู้, รถส่วนตัว)