ชื่อ นาวาโท นิรินธน์ ธานีรัตน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ หัวหน้าแผนก
กองสารสนเทศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
หน่วยงานราชการ   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดี   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร -   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปานกลาง