ชื่อ คุณธัชรินทร์ ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ System Admin
บจก. ไทยนิปปอนเซอิกิ
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Centralized Authentication System

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้เยอะดีค่ะ สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศเป็นกันเอง มีการดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ค่ะ เพราะหลักสูตรนี้ทำให้เข้าใจเรื่อง Authentication ได้มากขึ้น
และนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบได้จริง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์มีความใส่ใจและพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาของนักเรียนดี
อีกทั้งมี webboard ให้ศึกษาและสอบถามปัญหาต่างๆ ซึ่งถือว่าดีมาก
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางสะดวกดีค่ะ เพราะบ้านอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่