ชื่อ คุณอิทธิศาสตร์ นาคบุญคง
หจก. ไอทีไอ เอ็นจิเนียริ่ง
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนมีความรู้มากดีครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศในการเรียน แต่ละวันจะไม่เหมือนกันครับ โดยรวมดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ยังไม่ได้ครับ เพราะต้องกลับไปทบทวนอีกเยอะ   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ไม่ทราบครับ เพราะไม่ค่อยได้ถาม เนื่องจากไม่ได้กลับไปอ่านทบทวนเลยและในขณะเรียน
จะได้เพื่อนข้างๆ ช่วยซะส่วนมาก เลยไม่ค่อยได้รบกวนอาจารย์ครับ
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปนิดครับ และช่วงเช้ารถติดมาก แต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับ