ชื่อ คุณธนพล ฐิติเชษฐกุล
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา (กระบี่)
ตำแหน่ง หัวหน้าสารสนเทศ
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
โรงเรียนเอกชน   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้สอนที่มีความรู้ความเข้าใจ โปแกรม Linux ดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ใส่ใจกับการสอน และถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี บรรยากาศเป็นกันเอง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ ได้มากกว่าที่คิดไว้ ก่อนรับการอบรม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร แสดงให้เห็นว่าควรแก้ไขปัญหาอย่างไร และตอบคำถามที่สงสัยได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ค่อนข้างสะดวก แต่ไม่มีรถไฟฟ้า BTS   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ไม่ควรลด คุณภาพรสชาติของอาหาร เพราะอาหารอร่อย...