ชื่อ คุณจิรวัฒน์ นนทฺ์ช้าง
บจก. คอนแอนด์ คอมเน็ท เทคโนโลยี
ตำแหน่ง ICT Support
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
บริษัทคอมพิวเตอร์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ คู่ควรในการสอน โดยมีความรู้ทั้งในตำราที่หาอ่านได้ และมีความรู้จากประสบการณ์จริง
ที่ผ่านมาจากการใช้งาน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดี ดูแลเอาใจใส่ ทั่วถึงทุกคน ให้มีความรู้ทั่ว เท่ากัน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะหลักสูตรได้สอนครอบคลุมในเรื่องที่ต้องนำไปใช้งานจริงโดยตรง
และบางเรื่องสามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อไปได้
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สามารถชี้แจงและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก ไม่ห่างจากถนนสายหลัก