ชื่อ คุณมาลินี ไทยปาน
TOT PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
( แน๊น...แน่น ) มากถึงมากที่สุด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ให้ความเป็นกันเอง และพร้อมรับฟังความคิดเห็นดีค่ะ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ต้องการศึกษาเพิ่มเติม ( แต่ไม่ได้ตรงกับงาน ) เพื่อให้รู้ว่า Linux คืออะไร ทำงานอย่างไรและสามารถทำอะไรได้บ้าง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากค่ะ (จริงๆ ไม่กล้ายกมือ เกรงใจผู้อบรมท่านอื่นค่ะ )   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้ได้ค่ะ ( เป็นบางวันรถติดมาก )