ชื่อ คุณประภัสสร ภารนันท์
TOT PCL
ตำแหน่ง e-Auction Admin
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สอนดี ช่วยแก้ไขปัญหาได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดี   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ตรงตามหน้าที่รับผิดชอบ ต้องใช้งานจริง แต่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน แต่พอได้ เรียนก็ไปศึกษาเพิ่มเติม และน่าจะปฏิบัติงานได้จริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี แต่ตามไม่ค่อยทัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
พอใช้ ไม่มีที่จอดรถ