ชื่อ คุณณราพงษ์ พิมล
TOT PCL
ตำแหน่ง e-Market place System Admin
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
ระบบโทรศัพท์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ชำนาญในวิชาที่สอนดี และประสบการณ์สูง ซึ่งอยู่ในขั้นของผู้ชำนาญด้าน Linux
ขั้นดีเลย ที่สำคัญตรงที่ไม่หยุดนิ่งต่อการสืบค้นหรือค้นคว้า ความก้าวหน้าของวิชาการอีก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเองดี ไม่เหมือนมากอบรมหรือเรียนในห้องเรียน   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เป้นตามที่คาดหวังไว้ สามารถที่จะกล้าใช้ Linux มากขึ้นกว่าเดิม   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยแก้ไขปัญหา โดยบอกสาเหตุและแนวทางให้อย่างกันเอง   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางพอใช้นะครับ ที่จอดรถยังไม่ค่อยดีเท่าไร   7. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อาหารเที่ยงอร่อยมาก สุดยอดดดดด................