ชื่อ คุณบุญฤทธิ์ วิเศษฤทธิ์
Yamada Somboon Co.,Ltd.
ตำแหน่ง IT Technician
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ที่ลึกซึ้ง สามารถตอบคำถามที่สงสัยได้ และสามารถให้คำแนะนำที่ดีเหมาะสมกับองค์กรได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
เป็นกันเอง ไม่เร่งรีบในการสอน มีการทดสอบทำให้เห้นผลการทดสอบ ทำให้เข้าใจมากขึ้น   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ แต่อาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติม แต่ถือว่าเป็นพื้นฐาน ทำให้ได้รู้ว่าต้องทำอะไรบ้าง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ช่วยหาข้อผิดพลาดที่เราทำผิดได้อย่างดี บอกได้ว่าเราควรจะแก้ไขที่ขั้นตอนไหน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เนื่องจากผมพักใกล้สถานที่อบรม จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง