ชื่อ คุณมานะ สารีโท
บจก. มาราธอน (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง Admin
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
อุปกรณ์กีฬา   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ก็ OK มีความรู้ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานจริง แนะนำการเรียนการสอน   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ก็เอาความรู้ที่เรียนมาเพื่อจะได้ปฏิบัติงานจริง หรือต้องทำการทดสอบการทำงาน ตามที่องค์กรวางไว้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร สนับสนุน การแก้ไขปัญหา ก็เป็นไปตามแนวทางที่ดี มีปัญหาก็สามารถสอบถามได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
การเดินทางไม่มีปัญหา