ชื่อ คุณวิรัช เลิศพลังสันติ
NYK Logistic (Thailand) Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Advanced Linux Mail Server

  1. ประเภทธุรกิจ
ขนส่ง   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีครับ มีประสบการณ์ สอดแทรก ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ ไม่ใช่สอนตามหนังสืออย่างเดียว   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้บางส่วนครับ แต่เป็นส่วนมากครับ จะมีบางอย่างที่องค์กรผมเขาพึ่งจะมี Project มาหลังเรียนกับอาจารย์แล้ว คือมีการ Authen Proxy กับ Domain   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ