ชื่อ คุณพรชลิศ ครุฑเมือง
CS Loxinfo PCL
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming
Advanced Linux Network Security

  1. ประเภทธุรกิจ
ISP   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ทีดีเยี่ยม สามารถตอบข้อสงสัย
และยกตัวอย่างประกอบการสอนได้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนดูอบอุ่นและเป็นกันเอง อาจารย์เอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก
โดยเฉพาะ Trip และเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งช่วยให้ใช้งานได้เร็วและสะดวกมากขึ้น
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
อย่างน้อยก็มีความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบ Linux ในขั้นพื้นฐานและจัดการ service ทั่วไป
ที่ต้องใช้ในองค์กรได้ และน่าจะสามารถดูแล Server Linux ที่ใช้งานอยู่ในองค์กรเป็นประจำได้ดี
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อ. ช่วยแก้ไขปัญหา และ Error ต่างๆ ตามที่ผุ้เรียนเจอ หรือ ซักถามเป็นอย่างดี
จนบางครั้งก็เกรงใจ เพราะกลัวว่าทำให้รบกวนการสอน และรบกวนเพื่อนๆ ในห้อง
  6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
อยู่ไกลไปนิด ถ้าไม่ได้ขับรถมาเองคงจะเดินทางลำบากอยู่เหมือนกันครับ