ชื่อ คุณศิริวรรณ ณะแก้ว
บจก. ไทยนิปปอน เซอิกิ
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนเก่งมาก ถามอะไรก็สามารถตอบได้ทันที   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศ การเรียน สนุกสนานดี เพราะมีอาจารย์มีลีลาการสอนที่ดี ไม่เน้นวิชาการเกินไป
มีการปล่อยมุกเป็นบางครั้งคราว
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
พื้นฐานคิดว่าน่าจะได้ เพราะว่าก่อนเรียนแทบจะไม่รู้อะไรเลย แต่ตอนนี้จะเอาตัวรอดได้ระดับหนึ่ง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดี เจอ error อะไร อาจารย์ก็สามารถแก้ไขได้   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกเพราะอยู่ไม่ไกล