ชื่อ คุณกิตติพงษ์ หาญวัฒนาศิริ
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย-ญี่ปุ่น)
อบรมหลักสูตร
Linux First Stp
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
สมาคม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์มีความรู้และประสบการณ์เยอะมาก สังเกตได้จากการตอบคำถาม
การอธิบายยกตัวอย่าง และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะเรียน
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์สามารถอธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างชัดเจน เรียนแล้วเข้าใจง่าย
บรรยากาศการเรียน ไม่น่าเบื่อ มีตัวอย่างประกอบคำอธิบายเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพมากขึ้น
อาจารย์ดูแลเอาใจใส่นักเรียนตลอดเวลา
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
คิดว่าสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพราะได้นำความรู้ที่เรียนไปใช้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์สามารถตอบปัญหาได้หมด และแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวกสบาย เพราะใกล้ที่ทำงาน และเดินทางสะดวก มีรถเมล์หลายสายผ่าน