ชื่อ คุณเจนวิทย์ จันทนสมิตย
บจก. ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์)
อบรมหลักสูตร
Advanced Linux Mail Server

  1. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และให้ความรู้แก่นักเรียนได้ดี   2. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   3. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่
  เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน   4.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   5. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย