ชื่อ คุณธุวชัย กาญจนประภากุล
ตำแหน่ง/รับผิดชอบ DBA
Exxon Mobil
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
ใช้งบประมาณส่วนตัวในการอบรม   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
มีความรู้ ความสามารถดีครับ สามารถตอบคำถามและให้ความกระจ่างกับผู้อบรมได้ดี
มีการเตรียมการสอนเป็นขั้นตอน ทำให้เข้าใจได้เร็วยิ่งขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียนการสอน เป็นกันเองดี คอยตรวจสอบและดูแลผู้อบรมว่าตามทัน
หรือติดปัญหาอะไร รวมถึงช่วยแก้ปัญหาให้
  4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ครับ ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีครับ ดุแลเอาใจใส่ผู้เข้าาอบรมเป็นอย่างดี รวมถึงบริการช่วยเหลือผ่าน webboard   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
รถติดครับ