ชื่อ คุณพิสิฐ ช่างไม้
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
นักศึกษา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะครอบคลุมในการใช้งานจริง   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ไกลไปหน่อย แต่เดินทางสะดวก