ชื่อ คุณมนตรี สอแจ่มจิตต์
อบรมหลักสูตร
Linux First Step
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
นักศึกษา ม.พระจอมเกล้าธนบุรี   2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
สุดยอด   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
สุดยอด   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้แน่นอน   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร เยี่ยมที่สุด   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ปานกลาง